Wynajem Apartamentów w Świnoujściu

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

Zasady rezerwacji apartamentu.

 1. Po zapoznaniu się z ofertą wynajmu Klient telefonicznie lub drogą elektroniczną dokonuje rezerwacji wstępnej.
 2. Po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za usługę pracownik firmy Sunny Home przyjmuje rezerwację wstępną. Do Klienta zostaje przesłane potwierdzenie rezerwacji zawierające: cenę , termin wynajmu , wysokość zadatku i numer konta , na który ten zadatek powinien być wpłacony.
 3. W terminie 2 dni roboczych ( o ile nie zostanie ustalone inaczej ) Klient wpłaca na konto firmy zadatek w wysokości 20% całkowitej ceny wynajmu.
 4. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacją regulaminu.
 5. Brak wpłaty w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji o czym Klient nie musi być poinformowany.
 6. Pozostałą część należności Klient wpłaca gotówką w dniu przyjazdu pracownikowi firmy Sunny Home lub przelewem na konto Wynajmującego, przy czym środki muszą się znaleźć na koncie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.
 7. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonane w formie pisemnej i będą zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie pisemnie w terminie do 60 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zadatek zostaje zwrócony po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości  100 zł.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 60 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zadatek nie zostaje zwrócony.

Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu

 1. Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu, w godzinach 15.00-19.00. Istnieje możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej. Ewentualna nieobecność Klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie potraktowana jak zerwanie umowy. W przypadku przbycia klienta po godz. 19.00 zostanie doliczona jadnorazowa dodatkowa opłata w wysokości 30 zł. Pracownik Sunny Home może odmówić przyjecia klienta po godz. 24.00 gdy taka pora przyjazdu nie została wcześnej uzgodniona.
 2. Klient udaje się z pracownikiem firmy Sunny Home do apartamentu w celu sprawdzenia zgodności stanu apartamentu i jego wyposażenia z wcześniej przedstawioną ofertą. 
 3. Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy dopełnia formalności związanych z zameldowaniem ( Klient ma obowiazek przedstawienia dodumentu stwierdzajacego jego tożsamość ) i rozliczeniem końcowym oraz przekazuje klucze do apartamentu Klientowi.
 4. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące sie w apartamencie elementy wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń elementów wyposażenia Klient ma obowiązek ich zgłoszenia Wynajmującemu najpóźniej w dniu następnym. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń. Podczas odbioru, przez pracownika Wynajmującego, apartamentu po zakończonym okresie wynajmu, dokonane zostaną, w obecności klienta, oględziny stanu wyposażenia. Odmowa udziału w odbiorze apartamentu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za stwierdzone szkody. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 5. W przypadku zagubienia kluczy Klient zostaje obciążony kwotą 100 zł. 
 6. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 10.00. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient może zostać obciążony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
 7. Klucze zostają przekazane pracownikowi firmy zawsze w apartamencie po wcześniejszym, telefonicznym, ustaleniu godziny zakończenia wynajmu i sprawdzeniu stanu apartamentu.
 8. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Pobyt Gości

Podczas pobytu prosimy Gości o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób jaka została przedstawiona w ofercie wynajmu.
 2. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z wynajmującym.
 3. Prosimy o niepalenie wewnątrz pomieszczeń.
 4. Prosimy o zachowanie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego w tym, w szczególności, ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 6.00 ).
 5. Niezastosowanie się Klientów do powyższego może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.

Pozostałe ustalenia

 1. W przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych, firma Sunny Home nie może wywiązać się z umowy wynajmu, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie lub wyższym. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany zostają mu w trybie natychmiastowym zwrócone wszystkie wniesione opłaty.
 2. Prosimy Gości o zgłaszanie wszystkich niedogodności w związku z pobytem w apartamentach, a także ewentualnych awarii i szkód.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty  pozostawione w apartamencie, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta zostaną odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro przechowa przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie przekaże na cele charytatywne.
 5. Dane osobowe naszych Gości zostaną należycie zabezpieczone i zostaną użyte wyłącznie na potrzeby świadczenia usługi oraz w celu przesyłania późniejszych informacji marketingowych.

Życzymy naszym Klientom miłego wypoczynku w naszych apartamentach!